widget will appear here
Понеділок, 24 Червня 2024

Білогородська сільська рада

ОГОЛОШЕННЯ

Інформація виконавчого комітету Білогородської сільської ради про проведення конкурсу щодо передачі майна в оренду


Повне найменування і адреса орендодавця: Білогородська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області, 08140, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Володимирська, 33.  


Інформація про об’єкт оренди:  

– відокремлене нежитлове приміщення загальною площею 21,9 кв.м, знаходиться на цокольному поверсі адміністративної будівлі Білогородської сільської ради за адресою: с. Білогородка, вулиця Володимирська будинок 33;

– включено до Переліку першого типу;

– вартість об’єкта, відповідно до звіту про експертну (незалежну) оцінку станом на  31.12.2019 року становить 260 839,95 (двісті шістдесят тисяч вісімсот тридцять дев’ять) гривень 95 копійок;

– пропонований строк оренди складає 25 років;

– орендна ставка відповідно до пункту 21 Додатку 2 до  Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 складає 5 відсотків;

– об’єкт оренди не включений до переліку майна, що підлягає приватизації;

–  фотографічне зображення майна (долучається окремим файлом);

– технічний стан об’єкта – задовільний;

– інформація про потужність електромережі – 5кВт;

– інформація про цільове призначення об’єкта оренди – категорія «14» із цільовим призначенням: Майстерні, ательє. Салони краси, перукарні. Надання інших побутових послуг населенню;

– окремих особових рахунків об’єкт оренди не має, орендарю необхідно компенсувати орендодавцю витрати на оплату комунальних послуг;

Проект договору оренди – долучається окремим файлом;

Стартова орендна плата –  13 042,00 грн. (тринадцять тисяч сорок дві) гривні на рік;

Інші умови: Орендар має відповідати вимогам статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX.

Орендарю погоджено укладати договір суборенди майна (копія рішення 57 сесії 7 скликання Білогородської сільської ради № 709 від 31 липня 2020 року долучається окремим файлом).

Контактні дані працівника орендодавця, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об’єктом оренди: Сафіхані Аліна Володимирівна, контактний номер телефону 0979080707 (з 09:00 до 17:00 понеділок-четвер, з 09:00 до 16:00 – п’ятниця, з 13:00 до 14:00 – обідня перерва, субота-неділя вихідні дні), електронна пошта: bsrnp@ukr.net.

Інформація про конкурс: Розкриття конкурсної документації буде проведено на засіданні виконавчого комітету Білогородської сільської ради, яке відбудеться  26 серпня 2020 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Білогородської сільської ради за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Володимирська, 33.

Фізичним та юридичним особам, які бажають прийняти участь у конкурсі надсилати конкурсну документацію до Білогородської сільської ради за адресою: 08140, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Володимирська, 33.

Конкурсна документація приймається в строк до 17 години 00 хвилин 25 серпня 2020 року.

Конкурсна документація повинна бути прошита, пронумерована та подається у запечатаному конверті з описом документів, що знаходяться в конверті. На конверті необхідно зробити помітку: «На конкурс з визначення орендаря відокремленого нежитлового приміщення загальною площею 21,9 кв.м, яке знаходиться на цокольному поверсі адміністративної будівлі Білогородської сільської ради за адресою: с. Білогородка, вулиця Володимирська будинок 33», вказати назву юридичної особи /прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи –підприємця,  адресу.

Конкурсна документація складається із:

  1. Довідок, складених у довільній формі про те, що конкурсант відповідає вимогам частини 4 статті 4 Закону № 157-IX;
  2. пропозиції щодо запропонованої ціни (розмір орендної плати за майно);
  3. листа-погодження із умовами запропонованого проекту договору оренди, складеному у довільній формі;
  4. довідки, складеній у довільній формі із зазначенням мети оренди майна.

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ:

ДОГОВІР ОРЕНДИ
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА С. БІЛОГОРОДКА № __

с. Білогородка                                                                                                   «___» __________2020 року

Білогородська сільська рада, (надалі – ОРЕНДОДАВЕЦЬ), в особі сільського голови Зуєва Максима Анатолійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та

____________________________________________, (надалі – ОРЕНДАР) який діє відповідно до ___________________________________________________________________________________, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

1.1.       Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування відокремлене нежитлове приміщення загальною площею 21,9 кв.м, яке знаходиться на цокольному поверсі адміністративної будівлі Білогородської сільської ради за адресою: с. Білогородка, вулиця Володимирська будинок 33, що належить до комунальної власності Білогородської сільської громади, вартість якого відповідно до звіту про експертну (незалежну) оцінку станом на  31.12.2019 року становить 260 839,95 (двісті шістдесят тисяч вісімсот тридцять дев’ять) гривень 95 копійок.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.2.       Майно передається в оренду з цільовим призначенням: Майстерні, ательє. Салони краси, перукарні. Надання інших побутових послуг населенню.

2.1. Об’єктом оренди є відокремлене нежитлове приміщення загальною площею 21,9 кв.м, яке знаходиться на цокольному поверсі адміністративної будівлі Білогородської сільської ради за адресою: с. Білогородка, вулиця Володимирська будинок 33.ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ

2.2. Технічний стан об’єкта оренди на дату передачі його ОРЕНДАРЕВІ задовільний.

3.1. За користування об’єктом оренди ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ орендну плату, розмір якої встановлюється цим Договором відповідно до результатів конкурсу, проведеного виконавчим комітетом Білогородської сільської ради на підставі рішення 57 сесії 7 скликання Білогородської сільської ради № 709 від 31.07.2020 року та  на дату підписання Договору становить ________ грн. (сума прописом), за місяць оренди, відповідно до Протоколу проведення конкурсу з визначення орендаря майна, що є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток 1).ОРЕНДНА ПЛАТА

3.3. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду комунального майна, відповідних цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством України.3.2. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається ОРЕНДОДАВЦЕМ з урахуванням індексу інфляції за попередній місяць і доводиться до ОРЕНДАРЯ.

3.4. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ, починаючи з дати підписання акта приймання-передачі (Додаток 2).

3.5. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ незалежно від наслідків господарської діяльності ОРЕНДАРЯ щомісячно не пізніше 20 числа поточного місяця за наданими Білогородською сільською радою реквізитами.

3.6. Вартість комунальних послуг не входить до складу орендної плати та сплачується ОРЕНДАРЕМ окремо.

3.7. Зобов’язання ОРЕНДАРЯ по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді щомісячного платежу в повному розмірі. ОРЕНДАР сплачує платіж протягом поточного місяця оренди.

3.8. ОРЕНДАР має право сплачувати орендну плату авансом за будь-який період у межах строку дії Договору.

3.9. Нарахування орендної плати припиняється з дня наступного за днем підписання акту приймання-передачі Об’єкта оренди Орендодавцю.

4.УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ

4.1. Орендар вступає у строкове платне користування Об’єктом оренди з моменту підписання акту приймання-передачі Об’єкта оренди, що є додатком № 2 до цього Договору.

4.2. У разі припинення дії цього Договору Орендар зобов’язаний в триденний термін повернути Орендодавцеві Об’єкт оренди у стані, не гіршому, ніж він був одержаний, чи в інший термін, визначений за згодою Сторін, оформленій у письмовій формі.

4.3. Об’єкт оренди вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акту приймання-передачі.

4.4. Передача Об’єкта в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на Об’єкт оренди.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

5.1. ОРЕНДАР МАЄ ПРАВО:

5.1.1. Вносити пропозиції Орендодавцеві щодо зміни умов цього Договору.

5.1.2. Безперешкодно користуватися загальними приміщеннями  будівлі, в якому розміщений об’єкт оренди (роздягальнями, вбиральнями та інше).

5.1.3. Здійснювати за рахунок власних коштів реконструкцію (технічне переоснащення, переобладнання тощо), перепланування та капітальний ремонт Об’єкта оренди тільки при наявності письмової згоди Орендодавця, за умови обґрунтування необхідності проведення цих робіт. Перелік необхідних документів для надання згоди визначає Орендодавець.

5.1.4. Залишати за собою проведені ним поліпшення Об’єкту оренди, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди.

5.1.5. На переваги перед іншими претендентами на укладення договору оренди на новий строк після спливу строку цього Договору у разі, якщо Орендар належно виконував свої обов’язки за цим Договором.

5.2. ОРЕНДАР ЗОБОВЯЗАНИЙ:

5.2.1. вносити орендні платежі своєчасно і в повному обсязі.

5.2.2. відповідно до вимог Закону України “Про пожежну безпеку” дотримуватись вимог Закону у переданому в оренду приміщенні.

5.2.3.  забезпечувати безперешкодний доступ до об’єкта оренди представників ОРЕНДОДАВЦЯ для перевірки дотримання умов цього Договору.

5.2.4. на вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звірки, щорічно брати участь в інвентаризації розрахунків станом на 1 січня.

5.2.5. при припиненні використання об’єкта оренди за 1 місяць письмово повідомляти ОРЕНДОДАВЦЯ.

5.2.6. здійснювати витрати, пов’язані з утриманням Об’єкта оренди. Протягом 30 робочих днів після підписання цього Договору укласти окремі угоди на тепло-, електро-, газо-, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття та експлуатаційні витрати з відповідними обслуговуючими підприємствами або укласти з Балансоутримувачем Об’єкта оренди договори про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання Об’єкта оренди та надання відповідних комунальних послуг.

5.2.7. протягом 10 робочих днів після укладення цього Договору застрахувати Об’єкт оренди не менше, ніж на його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь Орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження Об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати Орендодавцю копії страхового полісу, копію договору і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк дії цього Договору Об’єкт оренди було застраховано.

5.2.8. в разі реорганізації, приватизації чи ліквідації або порушенні справи про банкрутство в господарському суді письмово повідомити про це ОРЕНДОДАВЦЯ в 10-денний термін з моменту виникнення перелічених фактів та надати нотаріально посвідчені копії установчих документів, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про правонаступництво.

5.2.9.письмово повідомляти ОРЕНДОДАВЦЯ про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів в 10-денний термін.

5.2.11. забезпечити належне утримання інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, електричних та опалювальних мереж), переданих в оренду разом з об’єктом оренди. У випадку аварій та проведення планових ремонтних робіт повідомляти про це ОРЕНДОДАВЦЯ.

5.2.12. забезпечити належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання об’єкта оренди, його обладнання, інвентарю та запобігати його пошкодженню і псуванню.

  1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

6.1.1. проводити необхідний огляд та перевірку дотримання ОРЕНДАРЕМ умов договору.

6.1.2. дострокового розірвання договору та примусового виселення ОРЕНДАРЯ при несплаті ОРЕНДАРЕМ орендної плати протягом 3 місяців з дня закінчення строку платежу.

6.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЗОБОВЯЗАНИЙ:

6.2.1. протягом 10 календарних днів з моменту підписання цього Договору передати, а ОРЕНДАР прийняти по акту приймання-передачі об’єкт оренди.

6.2.2. забезпечувати додержання вимог Закону України “Про пожежну безпеку”, розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збитки, нанесені ОРЕНДАРЮ внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на об’єкті оренди або за його межами, якщо вину ОРЕНДОДАВЦЯ не встановлено.

7.2. За несвоєчасну сплату орендних платежів ОРЕНДАР сплачує на користь ОРЕНДОДАВЦЯ пеню за кожний день прострочення, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості.

7.3. ОРЕНДАР відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією об’єкта оренди. При погіршенні стану або знищенні об’єкта оренди з вини ОРЕНДАРЯ він відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення майна.

7.4. Ризик випадкової загибелі об’єкта оренди несе ОРЕНДОДАВЕЦЬ.

7.5. За майно, залишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому приміщенні без нагляду та охорони, ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідальності не несе.

7.6. При невиконанні або порушенні однією із Сторін умов цього договору та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із Сторін за рішенням суду.

7.7. У разі неповернення Об’єкту оренди після припинення цього Договору у встановлений ОРЕНДОДАВЦЕМ термін ОРЕНДАР має сплатити за кожний прострочений день штраф у подвійному розмірі від передбаченого цим Договором розміру орендної плати.

7.8. Спірні питання по цьому Договору розглядаються у встановленому законодавством України порядку.

7.9. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право стягнути збитки з ОРЕНДАРЯ, заподіяні ним невиконанням своїх зобов’язань за цим Договором, шляхом звернення до суду з вимогою накладання арешту на його кошти та майно в порядку, визначеному законодавством України.

  1. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, у випадку, якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

8.2. Під такими обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо передбачити або уникнути, включаючи: військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально відповідними компетентними органами.

8.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по цьому Договору, зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно після того, як це стане можливим, повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

8.4. Якщо обставини, що виключають відповідальність діють більше 1 (одного) місяця, будь-яка із Сторін вправі розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні за 30 (тридцять) днів до дати такого розірвання.

9. ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ ТА УМОВИ ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ

9.1. ОРЕНДАР зобов’язаний протягом дії Договору до повернення об’єкта оренди ОРЕНДОДАВЦЮ по акту за свій рахунок проводити необхідний поточний ремонт об’єкта оренди.

9.2. ОРЕНДАР не має права без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ проводити переобладнання, перепланування, ремонт об’єкта оренди, вести будівельні роботи на прибудинковій території.

9.3. Проведені ОРЕНДАРЕМ поліпшення на об’єкті оренди, в тому числі капітальний ремонт об’єкта оренди, не відшкодовуються ОРЕНДОДАВЦЕМ, якщо інше не передбачено сторонами.

9.4. ОРЕНДАР вправі залишити за собою проведені ним поліпшення об’єкта оренди, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди.

9.5. Поліпшення об’єкта оренди, виконані ОРЕНДАРЕМ за власні кошти, які неможливо відокремити від об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди, залишаються у комунальній власності Білогородської територіальної громади.

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1. ОРЕНДАР має право передавати у суборенду Об’єкт оренди або його частину, із дотриманням вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

10.2. Об’єкт оренди повинен використовуватися ОРЕНДАРЕМ тільки за цільовим призначенням, обумовленим п. 1.2 цього Договору.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, УМОВИ І ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє 25 (двадцять п’ять) років з «___»__________2020 року до «___»____________2045 року.

11.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються в письмовій формі і вступають в силу з моменту підписання їх Сторонами.

11.3. У разі зміни власника Об’єкта оренди до нового власника переходять права та обов’язки Орендодавця. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов або припинення цього Договору.

11.4. Орендар, який бажає скористатися переважним правом на укладення договору оренди на новий строк, зобов’язаний повідомити про це Орендодавця за три місяці до спливу строку дії цього Договору. Умови договору на новий строк встановлюються за домовленістю сторін із дотриманням вимог законодавства про оренду комунального майна. У разі недосягнення домовленості щодо плати та інших умов договору, переважне право наймача на укладення договору втрачається.

11.5. При переукладенні договору оренди на новий строк акт приймання-передачі приміщення не оформлюється.

11.6. Одностороння відмова від Договору не допускається.

11.7. Договір припиняється в разі:

– невиконання істотних умов договору або порушення його;

– закінчення строку, на який його було укладено;

– банкрутства або смерті ОРЕНДАРЯ;

– загибелі об’єкта оренди.

11.8. Договір може бути розірвано за згодою Сторін.

11.9. На вимогу однієї із Сторін Договір може бути достроково розірвано за рішенням суду, у разі невиконання Сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

11.10. Цей Договір складений в двох примірниках: по одному примірнику для ОРЕНДОДАВЦЯ та ОРЕНДАРЯ. Кожний з примірників має однакову юридичну силу.

  1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Білогородська сільська рада

08140, Київська область,

Києво-Святошинський район,

с. Білогородка,

вул. Володимирська, 33,

код ЄДРПОУ 04358477

тел. (097)908-07-07

Сільський голова

__________________________

/Зуєв Максим Анатолійович/

ОРЕНДАР

 

___________________________________

/_____________________________/

Попередній

РІШЕННЯ № 709 - розгляд заяви про оренду приміщення Петровської Олени Вікторівни

Наступний

Паспорти бюджетних програм на 2020 рік