widget will appear here

Білогородська сільська рада

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирними будинками в с. Білогородка та с. Шевченкове Києво-Святошинського району, Київської області.

Організатор конкурсу –  виконавчий комітет Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, код ЄДРПОУ -04358477 (місце знаходження організатора конкурсу: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул.Володимирська, буд.33

Засідання виконавчого комітету Білогородської сільської ради

Особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:Кожушко Олена Володимирівна, секретар виконкому Білогородської сільської, секретар конкурсної комісії, телефон (04598) 77-267.   

Для отримання конкурсної документації необхідно звертатися до секретаря виконкому Білогородської сільської ради (вул.Володимирська, буд.33, с. Білогородка, Києво-Святошинського району, Київської області).

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

 

Критерії оцінки конкурсних пропозицій. 

Критерій Бали
1 2

Ціна послуги визначається відповідно до  переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком та з урахуванням винагороди управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу

 

 

 

 

Максимальна кількість балів – 50 балів.

Оцінювання пропозицій здійснюється по кожному будинку окремо.

Максимально можливу кількість балів щодо певного будинку (50 балів) отримує учасник, який запропонував найнижчу вартість послуги для цього будинку.

Бали інших учасників щодо цього ж будинку визначаються за схемою – мінус один бал за наступну пропозицію у бік зростання вартості послуги.

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

Максимальна кількість балів – 10 балів.

Оцінюється наявність власної технічно-матеріальної бази, або частково, або повністю орендованої, необхідної для надання послуг з управління будинками.

Бали інших учасників щодо цього ж будинку визначаються за схемою – мінус два бали за наступну пропозицію у бік погіршення оцінювання

 

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

Максимальна кількість балів – 15 балів

Оцінюється наявність персоналу відповідної кваліфікації, знання і досвід роботи працівників.

Бали інших учасників щодо цього ж будинку визначаються за схемою – мінус три бали за наступну пропозицію у бік погіршення оцінювання

 

Фінансова спроможність учасника конкурсу

 

 

 

 

 

Максимальна кількість балів – 10 балів.

Оцінюється здатність учасника конкурсу виконати свої фінансові зобов’язання на підставі наданих бухгалтерських документів та наявність фінансових джерел для спроможності надавати послуги з управління не менше одного місяця.

Бали інших учасників щодо цього ж будинку визначаються за схемою – мінус два бали за наступну пропозицію у бік погіршення оцінювання.

 

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

Максимальна кількість балів – 15 балів.

Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства з урахуванням асортименту, тривалості та географії надання послуг учасником конкурсу.

Бали інших учасників щодо цього ж будинку визначаються за схемою – мінус три бали за наступну пропозицію у бік погіршення оцінювання.

 

 

Максимальна сума балів дорівнює 100 балам. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем – 70 балів.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Для участі в конкурсі майбутній учасник подає заяву згідно з додатком 3 до Конкурсної документації, в якій зазначається наступна інформація:

  • для фізичної особи – підприємців – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичної осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснення платежів за серію та номер паспорта);
  • для юридичної особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

Обов’язковий перелік документів, що подається у складі конкурсної пропозиції для розгляду пропозицій та оцінювання:

– засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

– засвідчена учасником конкурсу копія статуту чи положення, чи інший засновницький документ відповідно до закону фізичної особи – підприємця або юридичної особи – суб’єкт підприємницької діяльності, що передбачає діяльність у сфері надання житлово-комунальних послуг;

 – засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

– засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку);

– оригінал витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері надання житлово-комунальних послуг;

– оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

– конкурсна пропозиція надається відповідно до додатку 5 до Конкурсної документації.

– розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, які є об’єктами конкурсу, окремо, надаються відповідно до додатку 6 до Конкурсної документації;

–  інформацію щодо надання гарантії учасника конкурсу, у разі якщо його визнають переможцем конкурсу, що він:

а) у місячний термін після визнання його переможцем укладе договори на постачання електричної енергії для забезпечення діяльності внутрішньо будинкових мереж та механізмів у будинках;

б) у місячний термін після визнання його переможцем, врегулює питання погашення дебіторської заборгованості мешканцями будинків, які були об’єктами конкурсу, перед надавачем житлово-комунальних послуг, який надавав вищезазначені послуги до моменту визнання переможця конкурсу;

в) забезпечити іміджеве супроводження при наданні послуг з управління будинками (логотип, брендований спецодяг та інше);

г) забезпечити  організацію комунікацій із споживачами послуг: створення фронт-офісу для безпосередньої роботи з населенням, взаємодії з іншими внутрішніми підрозділами, що забезпечить надання вичерпної інформації споживачу.

Для оцінювання конкурсних пропозицій учасником конкурсу може бути надано наступне:

– оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою, яка необхідна для виконання послуг з утримання будинків, згідно з  додатком 4 до Конкурсної документації;

– засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби учасника;

– оригінал довідки учасника, яка містить інформацію про персонал, згідно з додатком 7 до Конкурсної документації;

– оригінал довідки учасника довільної форми яка, підтверджує, що наявний персонал відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід;

– оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію щодо наявного досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, яка повинна містити інформацію про асортимент, тривалість та географію послуг;

– засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

– оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника;

– оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію про наявність фінансових джерел для спроможності надавати послуги з управління не менше одного місяця та документи, які це підтверджують (гарантом забезпечення оплати зобов’язань не може виступати третя особа).

В залежності від обсягу та змісту наданої інформації комісією коригуватимуться бали  в сторону зменшення  при оцінюванні за кожним критерієм (окрім ціни послуги).

Також, крім передбаченої документації, учасник конкурсу може подати інші документи, що підтверджують досвід роботи з наданні послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу та інше.

Вимоги щодо оформлення конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу. На конверті (пакеті) повинно бути зазначено «На конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку», № об’єкта конкурсу, вказано повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання, у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника – вказувати окремо кожну адресу), код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери контактних телефонів учасника.

 

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається секретарю конкурсної комісії особисто або через уповноважену учасником конкурсу особу/ надсилається поштою за адресою: 08140 ,Україна, Київська область, Києво-Святошинський район вул. Володимирська, буд. 33, каб.8  Білогородська сільська рада.

Кінцевий строк подачі документів: 22 травня 2018 року  до 9.00.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

Приміщення  Білогородської сільської ради,  Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Володимирська, буд.33,актовий зал (поверх2) 23 травня 2018 року о 10:00.

Попередній

В Будинку культури с.Білогородка 20 квітня о 17:00 відбудеться святковий концерт «Весняні барви»

Наступний

28 квітня 2018 року об 11:00 відбудеться турнір з міні-футболу пам'яті Євгенія В'ячеславовича Плішка