widget will appear here

Білогородська сільська рада

  1. Організатор конкурсу – виконавчий комітет Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області, код ЄДРПОУ 43981456 (місце знаходження організатора конкурсу: 08140, Україна, Київська область Бучанський район, село Білогородка, вул.Володимирська, 33)
  1. Прізвище, посада та номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: Богдан Хамідулін – начальник відділу житлово-комунального господарства, приватизації та благоустрою Білогородської сільської ради, голова конкурсної комісії, телефон: 067-457-21-423

За її відсутності – секретарю конкурсної комісії.

  1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

Конкурсні пропозиції учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями:

3.1.Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», зокрема, витрати на утримання багатоквартирного будинку та  прибудинкової території і поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю, з розрахунку на 1 м² загальної площі багатоквартирного  будинку.

3.2.Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою.

3.3.Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців).

3.4. Фінансова спроможність учасника конкурсу.

3.5. Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

  1. Вимоги для конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Вимоги до конкурсних пропозицій розповсюджуються, а документи (включаючи їх оригінали та копії) подаються учасниками конкурсу щодо об’єкту конкурсу, на який учасник подав конкурсну пропозицію, для їх оцінювання. Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної пропозиції  для їх оцінювання:

4.1.Засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу.

4.2.Засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу.

4.3.Засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період:

Для юридичних осіб (крім новостворених):

– Баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан) форма № 1 – за останній звітній рік та на час надання  пропозицій;

– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – форма № 2 – за останній звітній рік та на час надання  пропозицій;

– Звіт про рух грошових коштів форма № 3 – за останній звітній рік та на час надання  пропозицій;

– Звіт про власний капітал – форма № 4 – за останній звітній рік та на час надання пропозицій.

У разі, якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає:

– лист-пояснення у довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (якщо учасник здійснює діяльність за наявності печатки), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначених документів. 

4.4. Засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності).

4.5. Засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (або про сплату єдиного податку) або копія витягу з реєстру платників податків.

4.6. Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує здійснення учасником конкурсу господарської діяльності в сфері управління/обслуговування  багатоквартирних  житлових будинків.

4.7. Оригінал довідки уповноваженого органу державної фіскальної служби, в якому учасник конкурсу перебуває на обліку,  про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій.

4.8. Оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію/відомості щодо обладнання та матеріально-технічної бази,  необхідних  для  забезпечення  відповідної діяльності  та рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою і підтверджують спроможність учасника виконувати роботи, що входять до переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком.

4.9. Засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів (свідоцтва) на транспортні засоби учасника та копії договорів купівлі-продажу,  оренди, лізингу, позички та/або інші документи, що підтверджують право власності або користування учасником конкурсу на транспортні засоби.

4.10. Оригінал  довідки  учасника довільної форми, яка містить інформацію про наявність  персоналу,  що  відповідає  кваліфікаційним  вимогам  до  професій  працівників  та  має  необхідні  знання  і  досвід  ( з  урахуванням  договорів щодо  залучення  співвиконавців).

Додатково в складі  конкурсної  пропозиції  обов’язково надаються копії  документів,  які  підтверджують, що:

– Управитель – юридична особа – має у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”;

– Управитель – фізична особа – підприємець – пройшов професійну атестацію або має у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”.

4.11. Обґрунтовані розрахунки ціни послуги з управління окремо на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу.

4.12. Оригінал довідки/довідок учасника довільної форми, яка/які  містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника; засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.

4.13. Засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність статутного/складеного капіталу учасника конкурсу. 

4.14. Засвідчену учасником конкурсу довідку на останню звітну дату, що підтверджує відсутність/наявність кредиторської заборгованості перед банківською установою.

4.15. Оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах, виданою не раніше ніж за 10 робочих днів до дати розкриття конкурсних пропозицій.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Надана учасником інформація має підтверджуватись копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

З метою можливості коригування ціни послуги з управління у зв’язку зі зміною рівня мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб, інфляцією, зміною тарифів на електроенергію, та інших факторів, що впливають на ціноутворення, учасники мають надати у складі розрахунків ціни послуги з управління на кожний будинок обґрунтовані розрахунки нормативної чисельності технічного персоналу, що приймає участь у наданні послуг (робітників з прибирання, слюсарів-сантехників, електрогазозварювальників, електромонтерів тощо).

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок/аркушів.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок/аркушів, на якій він знаходиться.

Усі сторінки пропозиції мають містити печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

  1. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них:

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитись з 01.11.2023 року по 28.11.2023 року з 10:00 до 15:00 годин. Учасники конкурсу, які бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за день до огляду.

  1. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників багатоквартирного будинку за надані послуги з управління багатоквартирним будинком та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.11.2023 року:
№ п/пНайменування та розміщення об’єктів конкурсуЗаборгованість станом на 01.11.2023
Об’єкт конкурсу №1 «Група із 9 будинків с.Шевченкове»
1будинок 3, провулок Ювілейнийвідомості відсутні
2будинок 4/1, провулок Ювілейнийвідомості відсутні
3будинок 4/2, провулок Ювілейнийвідомості відсутні
4будинок 4/3, провулок Ювілейнийвідомості відсутні
5будинок 5, провулок Ювілейнийвідомості відсутні
6будинок 7, провулок Ювілейнийвідомості відсутні
7будинок 11, провулок Ювілейнийвідомості відсутні
8будинок 15, провулок Ювілейнийвідомості відсутні
9будинок 17, провулок Ювілейнийвідомості відсутні
Об’єкт конкурсу №2 «Група із 7 будинків с.Білогородка»
1будинок 1А, вулиця Михайла Величкавідомості відсутні
2будинок 3, вулиця Михайла Величкавідомості відсутні
3будинок 4А, вулиця Михайла  Величкавідомості відсутні
4будинок 6А, вулиця Михайла Величкавідомості відсутні
5будинок 6Б, вулиця Михайла Величкавідомості відсутні
6будинок 8Б, вулиця Михайла Величкавідомості відсутні
7будинок 10Б, вулиця Михайла Величкавідомості відсутні
  1. Способи отримання конкурсної документації – конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.
  1. Місце отримання конкурсної документації – Білогородська сільська рада, 08140, Київська область, Бучанський район, село Білогородка, вул. Володимирська 33.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: 29  листопада 2023 року до 17.00 годин. Конкурс (розкриття конкурсних пропозицій) відбудеться 30 листопада 2023 року о 10.00 годині.

Попередній

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ГРОШОВИХ ОЦІНОК ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НА ТЕРИТОРІЇ БІЛОГОРОДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, В С. БІЛОГОРОДКА ПО ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 33

Наступний

ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ №9, ЯКИЙ РОЗТАШОВАНИЙ ПО ВУЛИЦІ МИХАЙЛА ВЕЛИЧКА, У СЕЛІ БІЛОГОРОДКА, БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ